;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

محاسبه حجم متن

مثال های محاسبه حجم متن

پر استفاده ترین ابزارهای متن

تبدیل متن به عکسساخت یک عکس از روی یک متن مرتب کردن حروف متنحروف یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم بررسی حداکثر طول پست در تلگرامآیا می توانم این متن را در تلگرام پست کنم؟ مقایسه متنبه دست آوردن تفاوت های بین دو متن آمار و اطلاعات متنتمام ابزارهای آمارگیری متن در یک ابزار حذف خطوط تکراری از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های تکراری برعکس کردن ترتیب کلمات متننمایش کلمات یک متن از انتها به ابتدا بررسی حداکثر طول پست در توئیترآیا می توانم این متن را در توئیتر پست کنم؟ شمارش تعداد کلمات متنچند کلمه در متن من وجود دارد؟ بررسی چگالی کلمات در متنشمارش و مقایسه تعداد استفاده شده هر کلمه در متن شمارش تعداد پاراگراف های متنچند پاراگراف در متن من وجود دارد؟ محاسبه حجم متنمتن من چند بایت است و چقدر جا می گیرد؟ مرتب کردن کلمات متنکلمات یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم بررسی حداکثر طول پست در فیس بوکآیا می توانم این متن را در فیسبوک پست کنم؟ شمارش تعداد خطوط متنچند خط در متن من وجود دارد؟ شمارش تعداد کاراکترهای متنچند کاراکتر در متن من وجود دارد؟
راهنمای ابزار

چگونه فضای لازم برای یک متن را حساب کنیم؟

برای محاسبه فضای لازم برای یک متن با استفاده از این ابزار، می توانید به صورت زیر اقدام کنید:

  1. متن خود را وارد کنید.
  2. در هنگام وارد کردن متن، به صورت خودکار فضای لازم برای متن محاسبه و نمایش داده می شود.