لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

تکرار کننده متن

تعداد تکرار
مثال های تکرار کننده متن

پر استفاده ترین ابزارهای متن

مرتب کردن حروف متنحروف یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم تبدیل متن به عکسساخت یک عکس از روی یک متن مرتب کردن کلمات متنکلمات یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم مقایسه متنبه دست آوردن تفاوت های بین دو متن بررسی حداکثر طول پست در تلگرامآیا می توانم این متن را در تلگرام پست کنم؟ حذف خطوط تکراری از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های تکراری آمار و اطلاعات متنتمام ابزارهای آمارگیری متن در یک ابزار برعکس کردن ترتیب کلمات متننمایش کلمات یک متن از انتها به ابتدا مرتب کردن خطوط متنخطوط یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم بررسی حداکثر طول پست در توئیترآیا می توانم این متن را در توئیتر پست کنم؟ شمارش تعداد کلمات متنچند کلمه در متن من وجود دارد؟ بررسی چگالی کلمات در متنشمارش و مقایسه تعداد استفاده شده هر کلمه در متن بررسی حداکثر طول پست در فیس بوکآیا می توانم این متن را در فیسبوک پست کنم؟ شمارش تعداد خطوط متنچند خط در متن من وجود دارد؟ محاسبه حجم متنمتن من چند بایت است و چقدر جا می گیرد؟ اضافه کردن کلمه به انتهای متنتبدیل 'یک امتیاز' به 'یک امتیاز مهم'
راهنمای ابزار

چگونه یک متن را چند بار تکرار کنیم؟

برای تکرار کردن یک متن به تعداد مشخص با استفاده از این ابزار، می توانید به صورت زیر اقدام کنید:

  1. تعداد تکرار را مشخص کنید.
  2. در صورتیکه گزینه "در خطوط جداگانه نمایش داده شود" .تیک خورده باشد، هر تکرار در یک خط مجزا نمایش داده می شود و در صورتیکه تیک نخورده باشد، پشت سرهم نمایش داده می شوند
  3. متن ورودی را ثبت کنید.
  4. در هنگام تغییر هر کدام از موارد بالا نتیجه به صورت خودکار نمایش داده می شود.