;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

جدا کردن متن ها از هم

نوع جداکننده
مقدار
مثال های جدا کردن متن ها از هم

پر استفاده ترین ابزارهای متن

مرتب کردن حروف متنحروف یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم تبدیل متن به عکسساخت یک عکس از روی یک متن مقایسه متنبه دست آوردن تفاوت های بین دو متن بررسی حداکثر طول پست در تلگرامآیا می توانم این متن را در تلگرام پست کنم؟ حذف خطوط تکراری از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های تکراری آمار و اطلاعات متنتمام ابزارهای آمارگیری متن در یک ابزار برعکس کردن ترتیب کلمات متننمایش کلمات یک متن از انتها به ابتدا مرتب کردن کلمات متنکلمات یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم بررسی حداکثر طول پست در فیس بوکآیا می توانم این متن را در فیسبوک پست کنم؟ شمارش تعداد کلمات متنچند کلمه در متن من وجود دارد؟ بررسی حداکثر طول پست در توئیترآیا می توانم این متن را در توئیتر پست کنم؟ بررسی چگالی کلمات در متنشمارش و مقایسه تعداد استفاده شده هر کلمه در متن مرتب کردن خطوط متنخطوط یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم شمارش تعداد خطوط متنچند خط در متن من وجود دارد؟ محاسبه حجم متنمتن من چند بایت است و چقدر جا می گیرد؟ اضافه کردن کلمه به انتهای متنتبدیل 'یک امتیاز' به 'یک امتیاز مهم'
راهنمای ابزار

چگونه کلمات متن را از هم جدا کنیم؟

برای جدا کردن بخش های یک متن با استفاده از این ابزار، می توانید به صورت زیر اقدام کنید:

  1. نوع جدا کننده را انتخاب کنید که یا بر اساس یک حرف خاص باید از هم جدا شوند یا بر اساس یک عبارت با قاعده یا بر اساس تعداد مشخصی از حروف.
  2. متن ورودی را ثبت کنید.
  3. در هنگام تغییر هر کدام از موارد بالا نتیجه به صورت خودکار نمایش داده می شود.