محاسبات زمان
کمترین زمان: بیشترین زمان: میانگین زمان ها: مجموع زمان ها:
زمان ها را در این قسمت وارد نمایید
جمع زمان ها

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40.